Het volledig programma

SAMEN WERKEN SAMEN LEVEN

Werken aan een moderne toekomst voor de stad met nieuwe frisse ideeën: een stad op maat van de mensen. Onder deze vlag bieden we u een ruim inzicht in waar we met dit vernieuwende en gedurfde project naar toe willen. Het geeft een inkijk waar we –samen- voor staan.

Een bruisende, veilige en groene stad.

Een veilige stad

Een stad waar mensen veilig zijn in hun eigen woning en op straat. Waar kinderen en senioren zich ook op een veilige manier kunnen verplaatsen, te voet of met de fiets.

1) Veiligheid in het verkeer

Uit de bevraging van de voorbije jaren in de straten en wijken van Wervik, Geluwe en Kruiseke blijkt dat inwoners veel belang hechten aan een verkeersveilige en bereikbare stad. Open Vld – Groen – Positief Project wil van verkeer een prioriteit maken de komende jaren en heeft daarvoor een verkeersplan opgemaakt met concrete acties. Bij bestuursdeelname wil Open Vld – Groen – Positief Project de uitvoering van dit verkeersplan op tafel leggen.

Onze voorstellen:

– Open Vld – Groen – Positief Project gaat voor een veilig centrum en schoolomgevingen in Wervik, Geluwe en Kruiseke, waarbij fietsers en voetgangers centraal staan.

De invoering van een autovrije schoolstraat in de Sint-Jorisstraat wordt als proefproject bestendigd en geldt als voorbeeld om waar mogelijk ook andere schoolomgevingen autovrij te maken voor én na schooltijd. Aan de randen van die schoolstraten wordt ingezet op veilige kiss&ride-zones. In samenspraak met de scholen én ouders worden acties gevoerd om het  thuis-school-fietsverkeer te versterken. Start wordt gemaakt met de verdere uitrol van fietsveiligere netwerken. 

– Zone 30 wordt definitief ingevoerd in de centrumstraten van Wervik en Geluwe: Molenstraat (vanaf spoorweg tot Steenakker), Duivenstraat, Speiestraat (tussen Ommegangstraat en centrum), Vlamingenstraat, Leiestraat, Sint-Medardusstraat, Koestraat, Kasteelstraat (Wervik) – Beselarestraat (deel centrum), Jeruzalemstraat, Kloosterstraat, Schoolstraat. (Geluwe).  De bestaande zone 30 in de schoolomgevingen wordt ook effectief opgevolgd en gehandhaafd.

Er wordt in die straten ook onderzocht waar het regime van de fietsstraat kan toegepast worden.

– De doortocht door Kruiseke moet veiliger gemaakt worden. Het zwaar verkeer dat nog altijd door Kruiseke rijdt, is voor Open Vld – Groen – Positief Project onaanvaardbaar. Er moeten meer maatregelen genomen worden om de tonnagebeperking effectiever af te dwingen: meer controle door de politie – slimme camerabewaking (met nummerplaatherkenning).

– Trage, veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers worden aantrekkelijk gemaakt, o.a. door de juiste verlichting. Bv. verlichting langs het jaagpad aan de Leie en langs het Reutelbekepad zou de aantrekkelijkheid en veiligheid van die trage verbindingswegen verbeteren.

Ook zebrapaden moeten goed verlicht worden voor een goede zichtbaarheid van de voetgangers.

Waar mogelijk worden fietspaden afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer en van het voetpad. In samenspraak met de bevolking worden de prioritair aan te pakken punten in kaart gebracht en op een tijdslijn geplaatst.

We willen nadenken over een efficiënt collectief vervoerssysteem om de verbinding tussen onze deelgemeenten Wervik Geluwe en Kruiseke te versterken dit vnl. voor jongeren en ouderen; bvb. door gebruik van een buurtbus; altijd ism bovenlokale actoren.

– De auto wordt niet gebannen. De komende jaren moeten er 100 bijkomende parkeerplaatsen komen in het centrum van Wervik. Open Vld – Groen – Positief Project ijvert voor de snelle uitvoering van de nieuwe parkings aan de Gasstraat en Oosthove. Ook de heraanleg van de Stationsomgeving is het moment om bijkomende parkeerplaatsen in het centrum te realiseren.

Meer parkeerplaatsen, maar op de juiste plaats.

– Een efficiënt en geloofwaardig verkeersbeleid is enkel mogelijk door een correcte handhaving van de verkeersregels: controleren en sanctioneren indien nodig.

Snelheidsbeperkingen, tonnagebeperkingen,… hebben weinig tot geen zin zonder effectieve handhaving.

Open Vld – Groen – Positief Project pleit daarom voor meer controle op snelheid (ook in zone 30), op tonnagebeperkingen, op het correct parkeren, enz… Er wordt hierover een protocol gemaakt met politiezone Arro Ieper.

Alleen met een correct handhaving kunnen we verkeersveiligheid afdwingen.

2) Een veilige stad met minder diefstal en criminaliteit

De cijfers over diefstal en criminaliteit zijn de laatste jaren sterk gedaald in onze stad. Dit is een goede zaak: burgers hebben recht op veiligheid. Veiligheid in de eigen woning en winkel en veiligheid op straat. We moeten op dit elan verder gaan en dit nog versterken.

Onze voorstellen:

– De stad blijft investeren in veiligheidscamera’s.

Zo stelt Open Vld – Groen – Positief Project voor om slimme camera’s te plaatsen op het kruispunt Komenstraat – Ten Brielenlaan (Wervik) en op het kruispunt Sint-Denijsplaats – Vrouwstraat (Geluwe).

Zo kan de politie niet alleen opvolgen wie onze stad binnenkomt via Frankrijk, maar ook via Wallonië (Komen) of vanuit Menen. Een dergelijk lokaal cameraschild verhoogt de veiligheid in Wervik-Geluwe.

– Op een aantal plaatsen die onttrokken zijn aan het oog, kunnen ook gewone beveiligingscamera’s geïnstalleerd worden. We denken daarbij aan de omgeving van d’Arke, domein Oosthove, de Balokken, het speelplein in Kruiseke of de wijk Carré in Geluwe. Open Vld – Groen – Positief Project wil ook een veiligheidscamera in elke woonwijk. Waar die geplaatst wordt, zal steeds gebeuren in overleg met politiediensten en burgers uit de wijk.

Zo worden die omgevingen en wijken veiliger gemaakt.

– De aanwezigheid van voldoende blauw op straat blijft belangrijk om het veiligheidsgevoel van de mensen te verhogen en mensen met slechte bedoelingen af te schrikken. Blauw op straat in Wervik-Geluwe-Kruiseke, ook ’s avonds en in de weekends, draagt bij tot een veilige en leefbare stad.

– Open Vld – Groen – Positief Project blijft voorstander om aan te sluiten bij politiezone Grensleie (i.p.v. Arro Ieper).

Open Vld – Groen – Positief Project wil hiervoor gesprekken voeren om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. De veiligheidsuitdagingen van de gemeenten en stad binnen de zone Grensleie sluiten dichter aan bij die van onze stad, beter dan de steden en gemeenten van de meer landelijke zone Arro Ieper.

– Het GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sanctie) wordt grondig geëvalueerd en wordt nog meer als effectief instrument gebruikt om (kleine) misdrijven en overlast (zoals sluikstorten) kordaat aan te pakken met een lik-op-stukbeleid. Daarbij worden ook jaarlijks gerichte prioriteiten uitgelicht waar extra aandacht zal aan besteed worden

3) Veilig 7d/7 24u/24, dankzij de lokale brandweer Wervik-Geluwe

De brandweer- en ambulancediensten dicht bij huis, centraal op het grondgebied en met mensen van hier: dit is nog altijd dé garantie op een veilig gevoel voor iedere inwoner van onze stad. Open Vld – Groen – Positief Project is trots op onze brandweer- en ambulancediensten en danken hen voor het dagelijks engagement dat zij opnemen ten dienste van onze bevolking. We zijn trots op onze brandweer en moeten onze vrijwillige, lokale brandweer volop steunen.

Onze voorstellen:

– We hebben alle respect en zijn trots op onze lokale brandweermannen. Voor het gaat over gebouwen en structuren, moeten we in de eerste plaats investeren in het ondersteunen van de individuele brandweerman. Dan gaat het vooral in een goede en redelijke opleiding, goede materialen en uitrusting.

– De brandweer Wervik-Geluwe moet een gezamenlijke, moderne infrastructuur krijgen op de locatie ter hoogte van de Geluwesesteenweg.

De bestemming werd daartoe vastgelegd met het RUP Brandweer-Stadsatelier. Dit moet nu uitgevoerd worden met een nieuw brandweergebouw van waaruit de brandweer- en ambulancediensten kunnen vertrekken. De samenwerking tussen de korpsen van Wervik en Geluwe wordt ondertussen versterkt ten dienste van de bevolking.

– De stad is een loyale partner in de hulpverleningszone Brandweer Westhoek. Anderzijds wil Open Vld – Groen – Positief Project ook hier kijken naar de regio Kortrijk-Menen.

Ook in eventuele nieuwe structuren, moeten wij als stad betrokkenheid tonen. Maar altijd met het belang van onze inwoners en van onze lokale, vrijwillige brandweerlieden op de eerste plaats. De veiligheid van onze inwoners en het welzijn van de vrijwillige brandweermannen mogen nooit ondergeschikt zijn aan structuren.

Onze lokale vrijwillige brandweer heeft een toekomst en verdient respect.

– De stad speelt een actieve rol in de promotie van de lokale brandweer, om de toekomst ervan veilig te stellen. De jeugdbrandweer krijgt structurele ondersteuning en de lokale brandweer krijgt middelen voor de zoektocht naar nieuwe brandweermannen. De vernieuwing en verjonging van het korps is belangrijk om de toekomst van de lokale, vrijwillige brandweer Wervik-Geluwe veilig te stellen.

Een aantrekkelijke stad

Een aantrekkelijke stad voor onze inwoners en toeristen met meer groen en propere straten. Een goede stad om in te vertoeven.

1) Een groene stad

Open Vld – Groen – Positief Project wil volop kiezen voor een groene, milieubewuste en gezonde stad met meer groene plekjes en pleintjes in de stad. Meer groen in de stad zorgt voor een rustig, aangenaam en leefbaar klimaat in de stad. Wij willen nieuwe groene accenten creëren in de stad en in de wijken.

Open Vld – Groen – Positief Project wil gaan voor een kwalitatieve publieke ruimte.

We moeten op dit punt ambitieus durven zijn. Er is nood aan meer groen en zelfs aan meer natuur in de stad. Een goede stad moet je kunnen vergelijken met een geslaagd feestje. De gasten blijven er langer hangen omdat ze zich vermaken. Zo moet ook de stad uitnodigen om er te zijn en te blijven, rond te wandelen, er jouw inkopen te doen of in te spelen.

Onze voorstellen:

– Bij de heraanleg van straten en pleinen is een groene invulling altijd een prioritaire ambitie. Dit wordt in de praktijk gebracht bij heraanleg van Steenakker, de Leiekaai, de Vredestaat-Rekestraat en de volledige herinrichting van de stationsomgeving.

Daarbij is bijzondere aandacht voor biodiversiteit.

Niet zomaar groen om het groen, maar levendig groen met veel (natuur)kwaliteit.

We brengen niet alleen groen, maar ook natuur weer naar de stad. Dit kan door de juiste keuze van planten, struiken en bomen.

– Nieuwe, groene (ravot)plekken maken de stad leefbaar, kindvriendelijk en milieubewust. Kinderen moeten opnieuw op straat kunnen spelen en ravotten. Natuur maakt blij en gezond. Als het van Open Vld – Groen – Positief Project afhangt, woont elk kind tegen 2025 op minder dan 500m van een park, bos of groene speelruimte. Elke wijk heeft recht op zijn open groen ruimte! Bij het bepalen van de locatie van nieuw stadsgroen worden de inwoners nauw betrokken.

– Open Vld – Groen – Positief Project wil investeren in een nieuw stadsbos, waar kinderen en (groot)ouders de natuur weer kunnen beleven. De geboortebossen ter hoogte van de Ten Brielensesteenweg (Wervik) en aan ’t Voske (Geluwe) meer bekend maken en laten ontdekken is een eerste stap.

De stadslijst wil dit in de praktijk brengen en bij elke geboorte een jong boompje te schenken. Bedoeling is dit ofwel in eigen tuin te planten of in het geboortebos.

Elk kind zijn/haar boompje! Zo maken we elkéén bewust van het belang van natuur in de stad en zal onze ambitie om het aantal aangeplante bomen per jaar te verdubbelen kunnen gerealiseerd worden.

– De begraafplaatsen krijgen ook een nieuwe, groene invulling. Ook daar is plaats voor bos: een herdenkingsbos met jonge boompjes die groeien uit een afbreekbare as urne.

Dit kan een plaats krijgen op de parkbegraafplaats in Wervik en/of in Geluwe naast de bestaande begraafplaats.

– In Geluwe willen we het centrum verder vergroenen en de Reutelbeek opnieuw zichtbaar maken. Water opnieuw zichtbaar maken zorgt voor een natuurlijke ader door Geluwe.

– Langs de Leieboorden moet er plaats voor natuurontwikkeling zijn, ook dicht bij het centrum.  Een blauw-groene as zorgt voor een aantrekkelijke stad voor mens en milieu

-Tussen de verschillende pleinen en groene plaatsen (Steenakker, Sint-Maartensplein, Oosthove, Balokken,…) wordt ook geïnvesteerd in mooie –groene- verbindingen.

2) Een propere stad

Straten moeten proper zijn om het beeld van de stad aantrekkelijker te maken. Er ligt nog te veel vuil langs de weg. Dit is storend en moet opgeruimd worden.

Ook sluikstorten is een verwerpelijk en onaanvaardbaar fenomeen. Ook dit moet kordaat aangepakt worden.

Onze voorstellen:

– Een mooie straat start letterlijk met te vegen voor eigen deur. Burgers worden gesensibiliseerd om hun voetpad en de stad net te houden. Bij uitbreiding worden bewoners ook gestimuleerd en ondersteund om hun straat te verfraaien. Gevel- en tegeltuintjes, en bebloemingsinitiatieven worden gestimuleerd.

– Er is een vaste ploeg van stadsmedewerkers actief die de straten proper houden. Afval (klein en groot) wordt intensief opgeruimd, zodat de straten er altijd net bijliggen.

– Sluikstorten wordt kordaat aangepakt: de strijd tegen zwerfvuil moet worden opgevoerd. Er moeten nog meer camera’s ingezet worden om sluikstorters te betrappen.

Overtreders moeten via boetes en/of alternatieve sancties streng gesanctioneerd worden.

Burgers kunnen via een makkelijke app vaststellingen van sluikstorten melden, waaraan door de stad met een vaste opruimploeg  een onmiddellijke opvolging wordt gegeven. Deze ploeg krijgt in functie van actieve bewustmaking een leuk eigen imago.

Ook MIROM speelt een meer actieve rol in het bestrijden van sluikstorten en zwerfvuil.

– Er worden systematisch ondergrondse glasbollen geïnstalleerd door MIROM. Dit zorgt voor een meer nette verzameling van glasafval.

– Het burgerinitiatief ‘Proper Wervik’ krijgt de volle steun van Open Vld Groen en Positief Project. Dit initiatief voor een propere stad moet structureel ondersteund worden vanuit de stad. Samen met dit burgerinitiatief moet de stad ook zelf sensibiliseren door o.a. de organisatie van een jaarlijkse zwerfvuilactie.

3) Goed onderhouden straten, voet- en fietspaden

De eerste opdracht van de stad is om de straten, voet- en fietspaden goed te onderhouden. Nette en veilige straten zijn een prioriteit om de omgeving waarin we wonen aangenaam te maken. Kleine mankementen aan straten, voet- en fietspaden moeten vlug opgelost worden.

Straten die helemaal niet meer van deze tijd zijn, moeten heraangelegd worden.

 Onze voorstellen:

– Volgende straten zijn dringend aan een heraanleg toe: de Scherpenheuvelstraat, de Molenstraat, de Rekestraat, de Vredestraat, de Stationsstraat, de Leiekaai,…

Open Vld – Groen – Positief Project wil de dossiers daarvoor opstarten, zodat de heraanleg hiervan in de volgende legislatuur gepland en uitgevoerd kan worden.

– Een basisdienstverlening voor trage weggebruikers is dat zij zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom zijn kwaliteitsvolle, toegankelijke en veilige voetpaden een evidentie. Alle voetpaden in de stad moeten bruikbaar zijn, ook voor mensen met een beperking of voor oudere mensen. Voor verplaatsingen te voet is de effenheid van het voetpad veruit het belangrijkste straatkenmerk.

Voetpaden moeten altijd beschikbaar blijven, zonder ongewenste obstakels en/of allerlei voorwerpen.Daarvoor moet een inventaris worden gemaakt van de voetpaden om dan actiegericht en jaar per jaar de voetpaden beter te maken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de fietspaden.

– Veilige fietsverbindingen starten met veilige fietspaden. De fietsverbindingen tussen Wervik-Geluwe, Wervik-Menen en Wervik-Kruiseke moeten verder aangepakt worden en veiliger gemaakt worden voor fietsers.

Het Reutelbekepad wordt doorgetrokken tot in Menen, zodat dit als veilige fietsverbinding naar Menen kan gebruikt worden (bv. door de schoolgaande jeugd).

Om de veiligheid tussen Ter Hand en centrum Geluwe te verbeteren voor fietsers en de schoolgaande jeugd in het bijzonder worden minstens fietssuggestiestroken aangeduid in de Magerheidstraat en indien mogelijk afgescheiden fietspaden aangelegd.

– De trage verbindingsweg voor voetgangers wordt vanaf domein Oosthove naar de Leiekaai en het jaagpad doorgetrokken.

– De stadsdiensten kunnen bereikt worden op een eenvoudige en moderne manier, bv. via Whats’app of een app ‘fix my street’.

Een eenvoudige applicatie om (kleine) mankementen vlug aan te pakken.

Binnen de technische dienst kan dan een ‘snel interventie team’ gevormd worden, dat kleine mankementen snel wegwerkt. Dergelijk snelle aanpak vermijdt veel ongenoegen bij de mensen.

– De landbouwwegen worden structureel aangepakt met o.a. de heraanleg van de Dullaardstraat en de Artoisstraat.

Wonen en ondernemen in een bruisende stad.

1) Een leuke stad voor kinderen

Open Vld – Groen – Positief Project kiest resoluut voor een kindvriendelijke stad: een beleid op maat van kinderen en jongeren, van jonge gezinnen of grootouders met hun kleinkinderen.

Een stad waar kinderen en jongeren zich helemaal thuis voelen, zich kunnen uitleven en er later willen blijven wonen.

Een stad waar gespeeld en gefeest kan worden.

Open Vld – Groen – Positief Project wil graag gezinnen met kinderen in Wervik-Geluwe houden. Ze kunnen mee zorgen voor een frisse, dynamische, creatieve en duurzame omgeving: voor de verdere bloei van verenigingen, de groei van lokale handelaars, menselijk kapitaal voor ondernemers. Een stad die goed is voor kinderen, is een stad die goed is voor de hele gemeenschap.

Onze voorstellen:

– Een nieuw zwembad, met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen en de zwemclub. Open Vld – Groen – Positief Project kiest voor Oosthove als locatie voor het nieuw zwembad: in het centrum, met zicht op de Leie en dicht bij de scholen.

Het nieuw zwembad op Oosthove maakt deel uit van de volledige herinrichting van domein en zaal Oosthove als de vrijetijdssite in Wervik, met ruimte voor nieuwe functies zoals een gebruiksvriendelijke fuifzaal en bv. ook een danszaal (combinatie met zwembad).

– een veilige schoolomgeving aan elke schoolpoort en veilig centrum: dit kan door invoering van een schoolstraat, fietsstraten, zone-30 in het centrum en meer controle op snelheidsduivels, foutparkeerders en zwaar verkeer (bv. aan schoolpoort Kruiseke).

– de wijkagent is de vaste partner van de school om kinderen veilig te helpen oversteken.

– speelmogelijkheden in de wijken, maar ook in het centrum van Wervik en Geluwe. Dit betekent ook meer groene plekjes en pleintjes in de stad: Open Vld – Groen – Positief Project kiest voor een groene stad. Ook een goed onderhoud van het groen is daarbij heel belangrijk.

Dit zorgt niet alleen voor speelmogelijkheden, maar ook voor een rustig, aangenaam en leefbaar klimaat van de stad. Open Vld – Groen – Positief Project wil nieuwe groene accenten creëren in de stad en in de wijken. Een stad die goed is voor kinderen, is voor iedereen een betere stad. Geef kinderen en jongeren dus ook letterlijk de ruimte om zichzelf te zijn en om elkaar te ontmoeten.

– We moeten voldoende speelruimte overhouden in Geluwe nu de site Berkenhof deels wordt ingenomen door de nieuwe basisschool van De Graankorrel. De nieuwe buitenruimte moet groen en maximaal toegankelijk blijven voor Chiro Geluwe, de speelpleinwerking en spelende kinderen uit de buurt. De gebouwen van het Berkenhof kunnen een nieuwe invulling krijgen als speelruimte voor de verenigingen.

– We blijven inzetten op een bruisende speelpleinwerking in Wervik en Geluwe.

– Open VLD –Groen  -Positief Project wil een geboortegeschenk (een jong boompje) aanbieden aan de ouders van de pasgeboren baby’s. Dit is geen spectaculair geschenk maar een symbolische ondersteuning voor een groenere stad.

– Daarnaast voorzien we voor elke peuter , ingeschreven in onze stad, een peuterpremie. De uitbetaling koppelen we aan de inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs en bestaat uit aankoopcheques voor de lokale handelaars.  Bedoeling is de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs te bevorderen.

2) Alle kansen voor het vrije initiatief van handelaars en ondernemers

Het uitgangspunt van onze inwoners moet nog meer zijn: “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier.” Open Vld – Groen – Positief Project kiest volop voor de lokale handelaar en ondernemer en wil die verder ondersteunen.

Ook bedrijven moeten blijven kansen krijgen om te groeien in eigen stad. Zij zorgen voor toegevoegde waarde voor de stad en werkgelegenheid voor onze inwoners. De bedrijventerreinen aan de Bootweg, uitbreiding Klingstraat-Hoogweg en Menenstraat-Zuid worden ontwikkeld voor KMO’s. Open Vld – Groen – Positief Project blijft ook gaan voor een regionaal bedrijventerrein op de grens van Menen en Wervik (Geluwe).

Onze voorstellen:

– Open Vld – Groen – Positief Project wil mensen blijven stimuleren om lokaal te kopen door lokale aankopen te belonen (Wervik.pas), lokale aankopen te stimuleren (Wervikse kadobon) en lokale handelaars als specialisten in hun vak in beeld te brengen.

– Open Vld – Groen – Positief Project wil (winkel)leegstand verder aanpakken door de starterspremie en (creatieve, al dan niet tijdelijke) invulling te geven aan leegstaande panden. Eigenaars die door een lage(re) huurprijs kansen bieden aan jonge ondernemers worden vrijgesteld van leegstandsheffing.

– Ook starters buiten de handelsas kunnen tijdens het opstartjaar een financieel duwtje in de rug krijgen van de stad (bv. enkel het eerste jaar een verminderde starterspremie van 100,00€/maand).

– Parkeerplaatsen dicht bij de handelszaken en vlotte rotatie van beschikbare parkeerplaatsen door een verdere uitbreiding van Shop&Go-plaatsen in het centrum van Wervik en Geluwe.

Meer parkeerplaatsen op de juiste plaats. Het systeem wordt verder uitgerold en goed uitgewerkt met een duidelijke regeling, bv. met sensoren.

– Koopacties en imagocampagnes blijven we organiseren samen met de middenstand.

– Open Vld – Groen – Positief Project wil ook ruimte geven voor nieuwe vormen van handel en de nieuwe economie in onze stad alle kansen geven. We denken dan aan e-commerce voor detailhandel, gedeelde verkoops- en ontmoetingsruimtes, slimme stadsdistributie, enz…

Slimme stadsdistributie kan een project zijn via wijkwerken waarbij boodschappen aan huis worden afgeleverd.

Het (nieuwe) ondernemerschap wordt gestimuleerd.

– Nieuwe lokale bedrijventerreinen aan de Bootweg, Klingstraat-Hoogweg en Menenstraat-Zuid geven alle ruimte aan KMO’s om te groeien in onze stad. Open Vld – Groen – Positief Project blijft voorstander van een regionaal bedrijventerrein op de grens tussen Menen en Wervik (Geluwe). Ook grotere bedrijven moeten in onze stad kunnen blijven groeien.

Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad.

Bedrijventerreinen krijgen een mooie aankleding met een gebundeld groen in plaats van versnipperde groenzones per bedrijfsperceel. De verharding van de terreinen moet waterdoorlatend zijn.

– Plaats voor de nieuwe landbouw.

De stad stimuleert de korte keten: voeding van dichtbij smaakt beter!

De stad zorgt voor een brug tussen producent en consument. Door de landbouw opnieuw zichtbaar te maken, wordt die beter gewaardeerd. De organisatie van een ‘boerenmarkt’ kan daartoe bijdragen.

Deze markt kan de wekelijkse markt in Wervik versterken en een nieuwe dynamiek geven.

Dit kan ook georganiseerd worden in (en rond) De Knippelaar in Kruiseke.

Ook de eigen diensten van bv. het woonzorgbedrijf kunnen nog meer gebruik maken van lokale producten voor hun maaltijden.

3) Alle kansen voor het vrijwillig initiatief van verenigingen en burgers

De vele jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen zijn het kloppend hart van onze stad. We moeten die verenigingen blijven ondersteunen vanuit het geloof in de kracht van het vrijwillig initiatief en de vele vrijwilligers die hierin actief zijn.

Subsidies aan jeugd- en sportverenigingen helpen om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen. Ook andere verenigingen (cultuur, senioren) kunnen rekenen op inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de lokale overheid.

 Onze voorstellen:

– Van zodra de subsidies van de Vlaamse overheid (80%) ter beschikking zijn, wordt onmiddellijk gestart met de renovatie van de zijgebouwen op d’Arke.

De plannen, opgemaakt in nauw overleg met de jeugdverenigingen Chiro en KSA, liggen klaar om uitgevoerd te worden.

– Oosthove (zowel binnen als buiten) wordt uitgebouwd tot de activiteiten- en ontmoetingsplaats voor verenigingen en inwoners. Een polyvalente, fuif- en feestvriendelijke zaal in een groene omgeving met het gezicht richting de Leie. Zowel binnen als buiten “feesten, ontmoeten, spelen en genieten” staan centraal.

Een publieke BBQ en attractieve zitbanken  kunnen daarbij sterke aantrekkingspolen zijn.

– Het Gemeenschapscentrum Geluwe wordt verder afgewerkt. Dit wordt in Geluwe de activiteiten- en ontmoetingsplaats voor verenigingen uit Geluwe. Een nieuwe theaterzaal, polyvalente zaal, nieuw jeugdhuis voor De Jukte zorgen dat de verenigingen verder kunnen groeien in een moderne infrastructuur. In het Gemeenschapscentrum wordt ook nieuwe atelierruimte voorzien voor de academie voor beeldende vorming.

– Open Vld – Groen – Positief Project wil mensen bij elkaar brengen door o.a. straat- en buurtfeesten te ondersteunen.

Burgers die elkaar ontmoeten en verbinden, maakt de stad sterker en warmer.

Wij willen creatieve en originele buurtinitiatieven een duwtje in de rug geven met een subsidie en/of ondersteuning met materialen. Ook hier zal een duurzame invulling van deze acties sterker gestimuleerd en gewaardeerd worden. We denken daarbij concreet een pop-upbar voor de buren, een taalcafé, een sportwedstrijd in de buurt, een wijkcinema…

-Onze scholen moeten ook na de schooluren hun deuren open zetten. Zo zijn ze de motor van het lokale gemeenschapsleven. Ouderen kunnen er kinderen helpen met hun huiswerk, buurtbewoners kunnen gebruik maken van de computerlokalen en sportzalen.

Onze scholen als ontmoetingsplek! Daarvoor maken we de nodige middelen en ondersteuning vrij.

– De groei van verschillende sportclubs, bv. de dansverenigingen en turnclubs, moet een antwoord krijgen door te investeren in aangepaste infrastructuur. Dit kan nieuwe infrastructuur zijn (bv. gecombineerd met een nieuw zwembad) of de herbestemming zijn van bestaande gebouwen (bv. de Sint-Jozefskerk in Wervik voor de dansverenigingen).

– Vanaf de volgende legislatuur wordt gestart met de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs.

– Open Vld – Groen – Positief Project  wil ook ruimte bieden aan grotere evenementen door meer samenwerking tussen verenigingen te stimuleren en aan te moedigen.

Hier kan de stad een proactieve rol in spelen door aangepaste subsidiereglementen plus aandacht en extra subsidiering voor wie over de deelgemeentes iets organiseert

Jaarlijks een kleine maar substantiële cultuurcheque op naam, te verbruiken voor eigen stads activiteiten en of voor de eigen culturele verenigingen. We brengen  zo meer mensen op het culturele been.

– De jeugdhuizen De Bierpompe en De Jukte worden volop ondersteund als breed kruispunt van ontmoetingen tussen jongeren.

– De parking aan voetbalclub Sparta Kruiseke en het ontmoetingscentum De Knippelaar wordt heraangelegd voor een aantrekkelijke en vlot bereikbare ontvangst bij sport- en cultuuractiviteiten in Kruiseke.

– Er wordt onderzocht hoe zich een pool of databank van vrijwilligers kan gevormd worden. Zo kunnen vrijwilligers zich heel laagdrempelig aanmelden om engagement te nemen en kunnen initiatieven die vrijwilligers nodig hebben heel makkelijk de beschikbaarheid van vrijwilligers opvolgen.

-Innovatieve gemeenschapsbevorderende activiteiten zullen eveneens ondersteund worden. Zo zullen bv. LETS groepen (Local Exchange Trading System) kansen krijgen. Dit betekent dat we meestappen in het nieuwe maatschappelijke verhaal van delen en ruilen van diensten en goederen.

-Er wordt onderzocht of de verdere uitbouw van een centraal evenementenloket  waar verenigingen en/of private initiatieven terecht kunnen voor alle nuttige en nodige info een duidelijke meerwaarde kan hebben. Daar kunnen organisatoren/verenigingen terecht met al hun vragen , kan nagegaan worden welke ondersteuning kan geboden worden en hoe de procedures vereenvoudigd kunnen worden.

De stad zorgt op die  manier dat initiatieven slaagkansen krijgen en onze stad doen bloeien en bruisen.

 

Een moderne stad, een moderne, slanke en fitte lokale overheid

Open Vld – Groen – Positief Project kiest voor een stad met ambitie, voor een positief verhaal, met oog voor onze toekomst en samen met de burger.

1) Inspraak en participatie: nieuwe vormen van burgerdemocratie

In een bruisende stad is de burger altijd aan zet, niet alleen op de dag van de verkiezingen. We willen burgers meer inspraak geven en zelf mee laten beslissen over het beleid. Het realiseren van burgerbetrokkenheid is de weg die de burger weer doet geloven in de politiek. Open Vld – Groen – Positief Project reikt de hand naar burgers die zich willen engageren en die de stad vooruit willen helpen.

Onze voorstellen:

– Open Vld – Groen – Positief Project kiest volop voor burgerparticipatie en wil dit ook concreet maken.

Elk jaar wordt een budget van 100.000,00 EUR ingeschreven op het budget van de stad waarover de burger zelf kan beslissen via burgerdebatten, polls, andere bevragingen…

De burger beslist, de stad helpt mee uitvoeren. Dit kan gaan om een publiek bakhuis, geveltuinen voor de hele straat, groene ontmoetingsplekken,…

– Vóór de heraanleg van straten en pleinen moeten de buurtbewoners mee aan de tafel kunnen zitten om vorm te geven aan de buurt waar zij wonen.

– Burgers worden meer betrokken bij de gemeenteraad, door bv. spreekrecht actief te promoten. Zo kunnen we van de raad een volksparlement maken dat (ook jonge) mensen inspireert om deel te nemen aan de lokale politiek.

– Iederéén wordt betrokken bij het beleid.

Burgers betrekken gebeurt op maat, ook van specifieke groepen zoals kinderen, ouderen, kansarmen. Jaarlijks richten we aandacht op extra participatieve acties voor specifieke doelgroepen.

Voor ouderen blijven ook de ‘traditionele’ informatie- en inspraakkanalen belangrijk: infovergaderingen, flyers en enquêtes, duidelijke info in de Waarheen en persoonlijk contact aan het loket.

– Op regelmatige tijdstippen worden buurtbevragingen georganiseerd. Dat kan ook digitaal georganiseerd worden.

-Als kers op de taart wil Open Vld -Groen en Positief Project ook dat er effectief wordt geluisterd. Via een groot stadsdebat willen we onze inwoners betrekken bij specifieke thema’s en bij de meerjarenplanning. In navolging van de G1000 willen en durven we een W100-project organiseren. Dit is een platform waarbij burgers aan zet zijn om op basis van zelf gekozen, lokale thema’s duurzame oplossingen uit te werken voor de toekomst van onze stad. Burgers gaan in overleg met elkaar (participatieve democratie) en worden (deels) samengebracht op basis van een loting. Dit met de bedoeling om iederéén te betrekken.

2) Een slimme stad

Wervik-Geluwe moet helemaal mee zijn met de moderne tijden en digitalisering. Wervik moet een slimme stad zijn die gebruik maakt van nieuwe technologie.

Onze voorstellen:

– De stad moet blijven inzetten op online-dienstverlening.

Alle aanvragen, premies, documenten moeten online aangevraagd kunnen worden, zodat de burger van thuis uit (thuisloket), 7d/7 en 24u/24, beroep kan doen op alle diensten zonder zich te moeten verplaatsen tijdens de openingsuren van het stadhuis.

De dienstverlening en communicatie mag echter niet enkel online gebeuren.

Ook mensen die geen vlotte toegang hebben tot internet, moeten op een goede en correcte manier betrokken en geïnformeerd worden (over nieuwe reglementen, initiatieven,…). Dat kan door de organisatie van infovergaderingen, flyers, een kwaliteitsvolle en duidelijke Waarheen en een persoonlijke dienstverlening aan het loket.

– Een slimme stad is ook een stad die samenwerkt. Door op verschillende domeinen intergemeentelijk samen te werken (bv. op vlak van wonen, ruimtelijke ordening, jeugd, cultuur,…) maken we het beleid sterker en het aanbod voor onze inwoners rijker.

Wervik kiest er volop voor om samen te werken tussen de gemeenten en steden in de regio Kortrijk.

– De dienstverlening in het stadhuis wordt verder op punt gezet, klantgericht en op maat van alle burgers.

 3) Een duurzame en gezonde stad

Een stad die ambitieus wil zijn, zorgt er ook voor dat de stad zich kan ontwikkelen als een duurzame en gezonde omgeving voor alle inwoners.

Onze voorstellen:

– De woonpremies worden georiënteerd naar het energiezuinig en duurzaam maken van woningen.

De premiereglementen worden in die zin verfijnd en burgers kunnen rekenen op intensieve renovatiebegeleiding via een renovatiecoach. De renovatiecoach is een onafhankelijke partner om je renovatie in goede banen te leiden of helpt je bij een beperkte vraag over je renovatie. Dit wordt lokaal aangestuurd door een toegankelijk en bereikbaar renovatieloket.

Burgers worden via een thermofoto (aangeleverd door de stad) geïnformeerd over de energiezuinigheid van hun woning.

Open Vld-Groen en Positief Project zetten deze periode in op een forse verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen.

Waar het gaat om nieuwbouw willen we nu en in de toekomst vooruit lopen.

Nieuwe ontwikkelingsgebieden wijzen we aan tot proeftuin voor het duurzaam wonen van de toekomst.

Wanneer we als stad zelf bouwen, streven we naar de realisatie van klimaatneutrale en waar mogelijk energiepositieve woningen/gebouwen.

Het in een vroeg stadium -waar mogelijk- verder verduurzamen van plannen die inwoners zelf hebben. Bij het aanvragen van een vergunning bij onze stad krijgen zij hierover advies. Gerichte communicatie over dit alles, via een versterkte stadsdienst en een specifiek renovatieloket. Hier is een overzicht te vinden van alle mogelijkheden en initiatieven.

– Het betrekken en stimuleren van inwoners door binnen het wijk- en buurtbudget middelen vrij te houden voor groenprojecten, bijvoorbeeld voor de aanleg en realisatie van moestuinen, groene daken en groene schooltuinen en pleinen. Ook inwoners kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Met onze communicatie willen we hen hiervan (meer) bewust maken.

– Het stadsbestuur zorgt zelf voor de opwekking van duurzame energie. We werken een voorbeeldproject uit dat binnen de huidige legislatuur wordt gerealiseerd, dit kan zowel rond warme netwerken, kleinschalige windenergie en zonne- energie zijn.

Wervik werkt een systeem van derde partij financiering uit zodat inwoners, die het financieel wat moeilijker hebben, ook energiebesparingen kunnen doen (een leasesysteem voor energiezuinige toestellen of zonnepanelen edm).

– Lokaal winkelen, betekent minder verre verplaatsingen, meer te voet of met de fiets en verse producten.

Als stad promoten we volop de lokale handel en de winkelier van hier. De lokale overheid geeft het goede voorbeeld door zoveel mogelijk met lokale handelaars en producten te werken.

– Open Vld – Groen – Positief Project wil meer aandacht voor een brede  blik op de wereld. Daarbij willen we inzetten op een bewuste keuze voor Fairtrade. We willen een traject opstarten waarbij we, samen met organisaties als de Wereldwinkel en de werkgroep ontwikkelingssamenwerking op termijn het Fairtrade label effectief behalen.

De stad organiseert een stedenband met een stad uit het Zuiden.

De gemeente belegt zijn fondsen enkel nog in ethisch verantwoorde beleggingen. Het gebruik van de fiets wordt gepromoot met een fietsvriendelijk beleid. We willen met  Wervik een echte fietsstad worden.

– De stad geeft met de eigen gebouwen het voorbeeld op vlak van energiezuinigheid en hernieuwbare energie. Op zoveel mogelijk gebouwen van de stad worden zonnepanelen of zonneboilers geïnstalleerd.

De ambitie is om als stad energieneutraal te zijn in 2030.

De stadslijst engageert zich om tegen 2024 de helft van de weg daar naartoe te hebben afgelegd. De inwoners worden hierover geïnformeerd en betrokken, waarbij bv. via burgerparticipatie of –coöperatie mee geïnvesteerd kan worden in duurzame energie.

– Ook de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie moeten hierin meegaan en hun verantwoordelijkheid opnemen door een duurzame renovatie van hun woonpatrimonium en inzet op duurzame energievoorzieningen.

– Meer groen met groene pleintjes en parkjes in de stad zorgt voor een gezonde stad, waar meer ruimte is voor beweging, ontmoeting en gezonde lucht.

Als rode draad doorheen het beleid willen we als Open VLD-Groen –Positief Project duurzaamheid stevig verankeren door een echte duurzaamheidstoets in te voeren.

Bij elke beleidsbeslissing zal daarbij expliciet bekeken én berekend worden wat de impact zal zijn op mens en milieu. Keuzes zullen op die manier bewust en gericht kunnen gemaakt worden, transparant voor allen.

Dit uitgesproken  engagement toont de wil van onze stadslijst om echt werk te maken van duurzaamheid in onze stad.

Een warme stad

Een stad waar iedereen kansen krijgt, iedereen mee is en waar er gezorgd wordt voor elkaar.

1) Een sterk sociaal beleid

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. We zorgen voor mensen die het nodig hebben en helpen hen op weg. We laten niemand achter.

De strijd tegen (kinder)armoede blijft een prioriteit, meer nog dan vandaag. Want niemand mag uit de boot vallen.

Onze voorstellen:

– Het sociaal beleid van het OCMW (of de sociale dienst van de stad) gaat ruimer dan het toekennen van een leefloon, maar helpt mensen op weg.

Een uitkering is daarbij geen einddoel of eindpunt.

Een sterk sociaal beleid helpt mensen op weg door op maat te werken en de vaardigheden van iedere mens te versterken. Mensen worden begeleid naar werk, een passende opleiding of andere maatschappelijke activiteiten.

Wij willen een gepaste job voor iedereen.

Daarvoor willen we verder inzetten op activerings- en tewerkstellingsprojecten die  én een maatschappelijke meerwaarde hebben én mensen aan een kwaliteitsvolle job helpen.

Daarvoor zetten we volop in op het binnenhalen van  zowel provinciale, Vlaamse als Europese middelen om deze projecten te financieren.

Er wordt gestreefd naar nog meer doorstroming naar reguliere tewerkstelling. We doen dit met een rechtvaardige, maar kordate en aanklampende aanpak.

De drempel naar de sociale dienst en arbeidsbegeleiding op maat wordt verlaagd. Deze diensten moeten we zo toegankelijk mogelijk maken, zodat we niemand achterlaten.

– De kinderarmoede moét naar omlaag in Wervik met minstens 10% tegen 2021.

We kunnen en moeten dit aanpakken met een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning. Omdat elk kind en elk gezin telt. Met deze aanpak willen we een dienstverlening op maat ontwikkelen voor kansarme gezinnen met een complexe, meervoudige problematiek die beter werkt dan de huidige hulpverlening. We bouwen daarvoor een netwerk uit van diensten die samen specifieke projecten opzetten mét duidelijke doelstellingen en concrete streefcijfers.

– Er wordt speciale aandacht gegeven aan jongeren (zonder diploma). Voor jongeren worden activeringstrajecten uitgewerkt en ze worden ondersteund bij het studeren of om hun studies opnieuw aan te vatten.

Een diploma zorgt voor meer startkansen en legt de basis voor een toekomst op eigen benen.

– De sociale huisvestingsmaatschappij mikt met kleinere projecten op een sociaal huisvestingsbeleid op maat van de stad en de behoefte van de eigen inwoners met bijzondere aandacht voor alleenstaanden en senioren.

– In de kinderopvang wordt voldoende plaats gegarandeerd voor éénoudergezinnen. Deze mama’s of papa’s bevinden zich vaak in een moeilijke, kwetsbare situatie om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden en/of te houden en dit te combineren met de opvang voor hun kind.

– De algemene forfaitaire gemeentebelasting (de jaarlijkse 110 euro) wordt herbekeken  in functie van een meer eerlijke verdeling.

Open VLD –Groen en Positief willen bij deze belasting het principe van “de sterkste schouders dragen de grootste last” naar voor schuiven. De belasting wordt niet verhoogd maar doelgericht verminderd. Doelgroep voor dit verminderd tarief kan o.a.  éénouder gezinnen en gepensioneerden met een klein pensioen zijn.

-Armoede moeten we bestrijden in al zijn facetten. Daarvoor zetten we in op: een goede basisopleiding voor alle kinderen, kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen, laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg én degelijke schuldpreventie en –bemiddeling….

We voeren een armoedetoets in. Deze armoedetoets meet  de impact van beleidsbeslissingen op mensen in armoede en zal toelaten gericht te bepalen waar we moeten op inzetten.

Met dit uitgesproken engagement drukken we de vaste wil uit dat we er zijn voor iedereen, zonder onderscheid.

2) Iedereen mee in de sportclub, cultuur- en jeugdvereniging

Open Vld – Groen – Positief Project wil alle mensen laten deelnemen aan de samenleving. Cultuur, sport en jeugdwerk staan in de spits bij het bieden van kansen en het ontwikkelen van de talenten van elke Wervikaan of Geluwenaar.

Onze voorstellen:

– De Uitpas, waardoor mensen in een financieel moeilijke situatie kunnen deelnemen aan het verenigingsleven, wordt algemeen uitgerold bij alle verenigingen en stadsactiviteiten. Er wordt hiermee rekening gehouden bij de berekening van de werkingstoelagen of subsidies.

– Er wordt voorzien in een aanbod op maat voor kwetsbare kinderen en jongeren. We blijven daarvoor samenwerken met vzw Uit de Marge en breiden de samenwerking uit naar een 4/5e of fulltime-opdracht (nu halftime).

– Er wordt extra ingezet op naschoolse begeleiding om kwetsbare kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede te halen door schoolachterstand op jonge leeftijd te vermijden. De schoolwerkbegeleiding wordt versterkt en verder uitgebouwd. De brugfiguur van het OCMW legt effectief bruggen tussen de scholen en de vrijwilligers die instaan voor de huiswerkbegeleiding.

– Vrijwillige initiatieven zoals Love in Action zijn een waardevolle partner in de aanpak van (kinder)armoede en geen tegenstander. Er worden contacten gelegd tussen Love in Action en het klassieke vrijetijdsaanbod met oog op mogelijke wisselwerkingen.

-We creëren een stevig netwerk tegen armoede. Voor elk facet van de armoedeproblematiek brengen we organisaties en diensten samen om dit effectief en efficiënt aan te pakken.

-Bijzondere aandacht, uitgedrukt in extra financiële stimulansen, dient te gaan naar de jeugdopleiding in het voetbal en andere sportclubs. Het bestuur kan daarvoor samen met de clubs een samenwerkings- en ondersteuningsmodel uitwerken.

3) Een stad met zorg voor senioren

Senioren zijn een actieve bevolkingsgroep die we moeten koesteren. Al er zorg nodig is, wordt die op maat aangeboden door het woonzorgbedrijf of via initiatieven uit de non-profitsector.

Onze voorstellen:

– Open Vld – Groen – Positief Project wil inzetten op nog meer thuiszorg. Ouderen willen de regie van hun leven in eigen handen houden. Dit kan het best door in de eigen omgeving te blijven. De thuiszorgdiensten voor senioren via het woonzorgbedrijf worden op een hoog kwaliteitsniveau aangeboden en worden versterkt waar nodig.

– Er is specifieke aandacht voor rolstoelgebruikers en de toegankelijkheid van gebouwen, straten en voetpaden voor senioren in het algemeen. We garanderen daarbij de uitrol en consequente toepassing van het toegankelijkheidscharter.

– De bezoekersclub wordt verder uitgewerkt om eenzaamheid in een vroeg stadium op te sporen en vereenzaming tegen te gaan.

Alle +80-jarigen krijgen op regelmatige basis een bezoek van een vrijwilliger en van een professionele hulpverlener waar nodig.

– De seniorenadviesraad is dé actieve gesprekspartner voor het stadsbestuur op vlak van seniorenbeleid. Samen met de seniorenadviesraad willen we in de eerste plaats senioren zelf bevragen om hun noden in kaart te brengen en een aanbod op maat te kunnen uitwerken. Het lokale bestuur neemt het initiatief om een nieuwe, grootschalige bevraging bij senioren te organiseren.

Er wordt budget vrijgemaakt om structurele projecten op te zetten die een antwoord geven op en uitvoering geven aan de vastgestelde noden.

– Er worden waar mogelijk verbanden gelegd tussen (actieve) senioren en kinderen. Dit kan soms heel eenvoudig door bankjes te voorzien op plaatsen waar kinderen spelen.

– Actieve senioren in het brede verenigingsleven worden passend gewaardeerd voor hun inzet en vrijwilligerswerk. Zij worden aangemoedigd hieraan deel te nemen en worden jaarlijks in de bloemetjes gezet. We willen de vergrijzing verzilveren.

The senate and house versions of the higher education act renewal will be reconciled https://www.tmcnet.com/topics/articles/2019/07/25/442783-buying-an-essay-secure-a-place-college-sensible.htm in a conference committee.